اهمیت زمان در مراجعه به موقع در سکته های قلبی حاد 8:19