استاد فاطمی نیا - از کجا بدانیم از چشم خدا افتاده ایم؟! 1:00