آنونس انیمیشن Ferdinand دوبله- گوینده آنونس: بیژن باقری 2:31