نمایشگاه بهاره مصلی در اوج شکوفایی - دوربین 3 راه 3:06