اجرای اولین برنامه حركات نمایشی تیم دریفتر های پارسی - دریفتر : رضا فهیم 1:57