تمرین انواع سلاح توسط سی فو قهرمانی و سی جه نوروزی 3:13