کلیپ دیوانه زنجیری . با صدای محمد علی اروانی محزون 3:41