عصب کشی دندان مولار به صورت دستی ـ دندانپزشک فرمانیه 15:58