اهدای جوایز به رانندگان حرفه ای برتر در جشنواری ایمنی 6:46