سرعت یوز پلنگ در شکار گوزن به 90 کیلومتر بر ساعت رسید 3:00