صحبت های یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از دیدار با نفت 3:23