آقای دکتر مسعود سلطانی فر در همایش بازاریابی اینترنتی 5:01