چرخش در جا با حفظ مرکز ثقل ، تمرین شماره هجده

0:03