سرکوب شدید تظاهرات کنندگان چپگرا در پرتلند آمریکا 0:36