اعلام کشف شرکت های هرمی غیرمجاز با سبک کار جدید از زبان رئیس پلیس آگاهی 1:34