جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سند 2030 6:37