قرائتی / تفسیر آیه 17 سوره بقره، ترسیم وضعیت منافقان 7:54