جراحی بینی با لیزر، دکتر شفیعی در رادیو تهران 0:37