بازداشت فرد خاطی در ماجرای خونگيری در مدرسه ای در قزوین 0:54