سخنرانی استاد رائفی پور - « طیف شناسی مردم سقیفه جلسه سوم»

1:22:09