طراحی پروژه زاها حدید - حیدر علی اف با تری دی مکس 14 54:39