آتش سوزی در کارگاه مبل سازی در محله مرتضی گرد 1:47