گاوصندوق آسانسوری گنج پاد سارقان جواهرات را ناکام گذاشت 2:09