سخنرانی حافظ محمد کریم صالح - همایش دانشجویی 95 زاهدان 41:35