جوری تحریم ها روبی اثر کردکه ترامپ داره انگشتشو می مکه! 1:09