تحلیل ماجرای قمه زنی در اعتراض به فیلم رستاخیز 4:00