کک و روش مبارزه با آنها(سم پاشی منازل،ادارات،هتل و ..)

3:25