عمر متوسط مینی بوس در کشور به 24 سال رسیده است 5:27