مستند فتوا - فتوای اعدام سلمان رشدی توسط امام خمینی 37:48