مدرسه ای در جنوب ایران که دیوارش ۳ برابر ساختمانش می ازرد!

1:55