محمود شهریاری در اعتراض به اختلاس ریش خود را تراشید!

0:53