بدلکار بیک ایمانوردی :امثال من نبودند وثوقی،فردین و.. وجودنداشت|گپ دیباچه

12:40