ماریو هوشمند می شود و دیگر به کسی نیاز ندارد ! 4:54