قطعه ای از 'گل ها و درخت ها' (۱۹۳۲) - کمپانی والت دیزنی 1:44