اجرای آهنگ عشق دیرینه از راتین رها در جشنواره گل گاو زبان روستای جرجافک در اردیب

2:28