برنامه پرواز کنکوری ها - شبکه 2 / ششم شهریور 93 27:01