امام خمینی خود را خدمت گذار ملت ایران می داند - 1:13