در کارگاه پژوهشی شیمی مجتمع پسرانه شهدای رهپویان وصال 1:00