رضا رفیع: عادل عادل بود، عادل می دونست باید بره

0:57