برداشت آلبالو از باغات شهر زازران (شهر مرواریدهای سرخ ) 2:09