شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی در برنامه پازل (شبکه افق) 25:03