ثوابی از سلام بر حسین(علیه السلام) و با لذت برای عاشقان 0:50