كلیپ بیست ویكمین دوره مسابقات قهرمانی كشور كیوكوشین کان 3:25