لغو هزاران پرواز در آمریکا به دلیل بارش برف سنگین 0:29