اجرای گچ و سیمان پلیمری پاششی روی دیوار و سقف با میکسر 6:49