تحلیل هیسترتیک تیر با بارگذاری چرخه ای با سخت شوندگی 3:33