ربات انسان نما ملی سورنا 3-تشخیص حرکات بالاتنه 0:46