سخنرانی آقای دکتر نصیر دهقان در سمینارهای ترک سیگار-3 1:02