مصاحبه با یکی از دانشجویان دوره ی زبان انگلیسی در سوئد3 0:59