طنز خرید و فروش عقل (عقل،الاغ،کاهش سایز و کود انسانی!) 2:06